QUANG KHÊ

Phòng ban :

Nguyễn Tiến Duẩn

Chức vụ :

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại :

0978597933

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Nguyễn Thị Dung

Chức vụ :

PCT UBND XÃ

Điện thoại :

0975530428

Email :

Thông tin :

TRẦN NGỌC THUẬN

Phòng ban :

Chức vụ :

PHÓ CHỦ TỊCH

Điện thoại :

0979693232

Email :

Thông tin :