QUANG KHÊ

Phòng ban :

Nghiêm Anh Tuấn

Chức vụ :

PCT HĐND xã

Điện thoại :

0972 232 737

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Lý Văn Hòe

Chức vụ :

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

Điện thoại :

0969243366

Email :

Thông tin :