QUANG KHÊ

Phòng ban :

NGUYỄN THỊ THU THẢO

Chức vụ :

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

BÙI THỊ NHUNG

Chức vụ :

Văn hóa - Xã hội

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

NGUYỄN THỊ VÂN

Chức vụ :

Tư pháp - Hộ tịch

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

NGUYỄN THỊ UYÊN

Chức vụ :

Văn phòng - Thống kê

Điện thoại :

Email :

vanphong.xqk.dakglong@daknong.gov.vn

Thông tin :

Phòng ban :

TRẦN THỊ TRÀ MY

Chức vụ :

Tài chính - Kế toán

Điện thoại :

Email :

Thông tin :