QUANG KHÊ

Phòng ban :

LÊ ĐỨC TUYÊN

Chức vụ :

CÁN BỘ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

PHAN XUÂN LẬP

Chức vụ :

CÁN BỘ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

HÀN VĂN THỌ

Chức vụ :

CÁN BỘ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

NGUYỄN HÀ DUY KHÁNH

Chức vụ :

CÁN BỘ

Điện thoại :

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Đinh Văn Sơn

Chức vụ :

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN

Điện thoại :

0915 072 737

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Lương Văn Miền

Chức vụ :

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN

Điện thoại :

0359 182 192

Email :

Thông tin :

Phòng ban :

Phạm Ngũ Lạng

Chức vụ :

TRƯỞNG CÔNG AN

Điện thoại :

0973 483 456

Email :

Thông tin :